Skolotāja prasme īstenot individualizētu, diferencētu un iekļaujošu mācību procesu

Skolotāja prasme īstenot individualizētu, diferencētu un iekļaujošu mācību procesu 

Programmas mērķauditorija - vispārējās izglītības skolu skolotāji.

Programmas mērķis - mācīt skolotājus izvēlēties optimālus paņēmienus un darba stratēģijas, mācību stundā vienlaicīgi strādājot ar skolēniem ar dažādiem zināšanu un prasmju līmeņiem.

Programmas anotācija. Programma sniedz zināšanas par vispārējās izglītības iestādes darbu, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu mācību iestādē, izstrādā prasmes pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes skolotāja darba kvalitātes celšanai un skolēna attīstības veicināšanai.

Programmas saturs:

  • iekļaujoša pedagoģiska procesa īstenošanas principi;
  • individualizācijas un diferenciācijas īstenošana izglītības procesā;
  • mācību metožu, darba formu un atbalsta pasākumu daudzveidība.

Programmas īstenošanas veids un forma - attālināti.

Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.

Programmas cena - EUR 55,00 - 70,00 (atkarībā no cilvēku skaita grupā).