#

Projekta mērķis bija: mazinot studiju programmu fragmentāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Mērķa sasniegšanai tika izveidota četru augstskolu (RTA, DU, LU, LiepU) deleģētu ekspertu darba grupa, kura sadarbībā ar ekspertu speciālās izglītības īstenošanas jautājumos Latvijā un ES, un ekspertu studiju programmu izstrādes jautājumos, savstarpēji veicot pieredzes apmaiņu speciālās izglītības studiju programmu izstrādes un īstenošanas jautājumos, iepazīstot kompetenču pieejas, iekļaujošas izglītības īstenošanas un speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas ziņā pieredzējušu un kompetentu ārvalstu universitāšu darba pieredzi, izstrādāja, licencēja un aprobēja Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošu bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība.”

Ar Studiju kvalitātes komisijas 2020. gada 27.jūlija sēdes lēmumu Nr. 2020/44-L studiju programma tika licencēta un tika uzsākts programmas aprobācijas process. Projekta darbībā, studiju programmas izstrādē un aprobācijā tika iesaistīti RTA docētāji: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde; Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks; Dr.philol., profesore Sanita Martena; Dr.paed., doc. Aivars Kaupužs; Dr.paed., asoc. prof. Aina Strode; Dr.paed., asoc. prof. Gunārs Strods; Dr.paed., doc. Ēriks Kalvāns; Dr.paed., doc. Līga Danilāne; Dr. hist., asoc.prof. V.Malahovskis; Dr.philol., doc. Mārīte Opincāne; Mg. psych., lektore Rita Orska; Dr.paed., doc. Svetlana Ušča; kā arī virkne ilggadēju RTA sadarbības partneru studiju programmu īstenošanā, profesionāļu, lietpratēju šai jomā no izglītības iestādēm: Mg.spec.paed. vieslektore Aija Tereško; Mg.psych., vieslektore Aija Kondrova; Mg.paed., vieslektore Aija Vindeče, Mg.paed., vieslektore Regīna Ogriņa, Mg.paed., vieslektore Uldze Strazdiņa, Mg.paed., vieslektore Ligita Geida.

Atbilstoši studējošo interesēm, lai būtu iespēja apvienot studijas ar praktisku darbu izglītības iestādēs, studiju programmas darbs tika īstenots nedēļas nogalēs, tikai atsevišķus kursus īstenojot darba dienu vakaros.

Nobeiguma solis šai projektā - iekļaut izstrādāto un aprobācijas procesā esošo studiju programmu studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas lapā. Šīs projekta aktivitātes veikšanai tika izstrādāts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senāta 31.05. 2022 sēdē ar lēmumu Nr.3 apstiprināts Ziņojums licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā. Ziņojums tika iesniegts Akadēmiskās informācijas centrā, lai tiktu iziets šis process, tiek gatavota pieprasītā papildinformācija.

Mārīte Rozenfelde, projekta vadītāja