Projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” vada Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš LLU), ka arī līdzās RTA projektā ir iesaistīti vairāki partneri: Daugavpils Universitāte (DU), Latvijas Universitāte (LU), Ventspils Augstskola (VeA), Biznesa Augstskola “Turība” (Turība), SIA “WeAreDots” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža".

Projekta mērķis ir vērsts uz studējošo digitālās kompetences stiprināšanu, tamdēļ lielākā daļa projekta aktivitāšu ir saistīta ar dažādu digitālo risinājumu integrēšanu studiju kursos. Plānots, ka apjomīgie studiju kursu uzlabojumi tiks ieviesti šī gada laikā un būtiski ietekmēs projektā iesaistīto augstskolu absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Studiju kursu pilnveides nolūkos janvārī LBTU, RTA un DU mācībspēki piedalījās apmācībās par mākslīgo intelektu un tā sniegtajām iespējām. Kā informē projekta vadītāja Ilze Beitāne (LBTU), mācībspēki apguvuši reprezentatīvo datu kopu nodefinēšanu, neironu tīklu modeļus un to pielāgošanu mācību vielas reprezentācijai, akcentējot datorredzes, videoanalīzes, klasifikācijas uzdevumu un anomāliju detektēšanas tabulāros datus, operāciju pētīšanas, SLAM un satelītdatu risinājumus.

Apmācības nodrošināja SIA “WeAreDots”, un šobrīd mācībspēki ir uzsākuši savu studiju kursu pilnveidi ar digitālajiem risinājumiem. Turklāt papildus sākta jaunu studiju kursu izstrāde, kurā ir iesaistītas visas piecas projektā iesaistītās augstskolas.

Ir paredzēts, ka no šī gada septembra visu projektā iesaistīto augstskolu studentiem tiks piedāvāts apgūt arī LU izstrādātos pašmācīšanās kursus “Ievadkurss mākslīgajā intelektā” un “Mašīnmācīšanās modeļu izveide izmantojot Python”. Tas ir unikāls gadījums, jo pirmo reizi vairākās augstskolās vienlaicīgi tiks piedāvāts studiju kurss, ko studenti apgūs patstāvīgi.

Savukārt RTA uzraudzībā kopā ar mācībspēkiem no LBTU, VeA un Turības tiek izstrādāts jauns horizontāls studiju kurss “Mākslīgais intelekts un datu zinātne biznesa vadībā”, kas iekļauj sevī tādas apakštēmas, kā biznesa modelēšana, uzņēmuma inženierija, datu analītika, programmēšana datu zinātnei, mākslīgais intelekts biznesa vadībā u.c. Ir paredzēts, ka izstrādātais studiju kurss tiks integrēts RTA bakalaura studiju programmā “Biznesa vadība”.

Projekts paredz arī veltīt uzmanību realizēto projekta aktivitāšu ietekmes uz studentiem mērīšanai. Kad studenti septembrī sāks apgūt pilnveidotos studiju kursus, tiks veikta sākotnējā viņu digitālo kompetenču novērtēšana, lai pēc kursu apguves varētu noteikt viņu progresu. Šim nolūkam SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” veikusi Digitālo kompetenču vērtēšanas risinājuma ietvara noteikšanu, pamatprincipu definēšanu un pamata funkcionalitātes prasību saskaņošanu ar augstskolām. Sagatavotas tehniskās prasības, veikta kompetenču vērtēšanas rīka prasību salāgošana ar DigCompOrg ietvaru un integrāciju iespējas ar Moodle, kā arī pašvērtējuma testa ietvara noteikšana, konkrētu apgabalu iezīmēšana un rezultātu analīzes pamatprincipu noteikšana. 

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.