Šajā periodā pedagogu izglītošanas procesu skārušas dažādas izmaiņas – studiju ilgums, iegūstamā kvalifikācija, iestāšanās prasības u. tml. RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks norāda, ka šajā gadā uzņemšanas periodā, gaidāmas jaunas izmaiņas. “Ar katru gadu skolotāju trūkums visā valstī ir jūtams ar vien lielāks. Izglītības un zinātnes ministrija, vēloties sekmēt jauno speciālistu piesaisti izglītības nozarei, ir paredzējusi palielinātas stipendijas STEM un valodu jomas skolotāju programmas studējošajiem. Savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija studiju programmas “Skolotājs” ietvaros šī gada uzņemšanā piedāvās studiju moduļus “Datorikas, fizikas un ķīmijas skolotājs”, “Matemātikas skolotājs” un “Latviešu valodas un literatūras skolotājs,” stāsta dekāns.

Iespējamās stipendijas.

Valsts piešķirtās stipendijas:

1)    minimālā stipendija - 140 EUR mēnesī, uz kuru konkursa kārbā var pretendēt augstākās izglītības studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā valsts finansētajās studiju vietās ar nosacījumu, ka sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzētos kredītpunktus. 1.kursa 1.semestra studentiem stipendiju piešķir konkursa kārbā, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem. Minimālo stipendiju var piešķirt līdz 10 mēnešiem gadā.

STEM un valodu jomas skolotāju programmas studējošajiem no 01.09.2023. tiek plānota minimālā stipendija 280 EUR.

           2) vienreizējā stipendija - var piešķirt reizi semestrī un tās apmērs nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru.

3) sociālā stipendija "Studētgods" - 160 EUR mēnesī, uz kuru var pretendēt studējošais, kurš ir LR pilsonis un ir līdz 25 gadus (ieskaitot) vecs, studē pilna laika īsā cikla profesionālajā vai pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmā (pamatstudijās) valsts budžeta finansētājās studiju vietās vai par maksu un atbilst kādam no šādiem kritērijiem: ir no daudzbērnu ģimenes (vienam no vecākiem vai arī pašam studējošajam ir trīs bērni un vairāk); ir bārenis; ir persona ar I vai I grupas invaliditāti.

Privāto fondu stipendijas:

1)    nodibinājuma "Vītolu fonds" stipendija - sākot no 150 EUR mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam ieskaitot, stipendiju piešķir uz 1 studiju gadu. Lai iegūtu stipendiju vidējai atzīmē jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šādiem kritērijiem: ir bārenis; audzina viens no vecākiem; ir sociāli un materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi; ir no daudzbērnu ģimenes. Sīkāka informācija www.vitolufonds.lv 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzņems

 

profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”

Uzņemšanas prasības:

Vidējās izglības dokumentā vērtējums izvēlētās jomas priekšmetos ir ne zemāks par 7 ballēm.

Kopējais vērtējums veidojas no:

·      vidējās atzīmes izvēlētās studiju jomas priekšmetos - kritērija īpatsvars 30%.

·      vērtējumiem centralizētajos eksāmenos (CE) vai gada atzīmes dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārto, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam: latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu vai vācu valoda) – kritērija īpatsvars 20%

·      iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Studiju moduļi:

Datorikas, fizikas un ķīmijas skolotājs.

·      Datorikas skolotājs –  dod iespēju modulī apgūto saturu mācīt pamatizglītības pakāpē un visos vidējās izglītības līmeņos.

·    Fizikas un ķīmijas skolotājs – dod iespēju modulī apgūto saturu mācīt pamatizglītības pakāpē un vispārīgajā vidējās izglītības līmenī.

Matemātikas skolotājs – dod iespēju modulī apgūto saturu mācīt pamatizglītības pakāpē un visos vidējās izglītības līmeņos.

Latviešu valodas un literatūras skolotājs – dod iespēju modulī apgūto saturu mācīt pamatizglītības pakāpē un visos vidējās izglītības līmeņos.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN KVALIFIKĀCIJA: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija.

uznemsana@rta.lv

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

+371 26656553

Jauno studentu dokumentu pieņemšana sāksies no 3. jūlija.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto