Šogad tā notika hibrīdformā – klātienē un izmantojot MS Teams platformu. Konferencē piedalījās 22 dalībnieki, kuri uzstājās ar 18 referātiem. Savus pētījumus prezentēja studenti un docētāji no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vidzemes Augstskolas, kā arī akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti un docētāji.

Konferences sākumā dalībniekus uzrunāja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, novēlot gūt vērtīgas atziņas noklausoties konferences referātus.

Darbs noritēja divās darba grupās: „Ekonomika un vadība” virzienā un „Tiesību zinātnes” virzienā.

Virziena „Ekonomika un vadība” darba grupas (vadītāja Mg.oec. Inta Kotāne un Mg.soc.sc. Daina Znotiņa) sesijas ietvaros dalībnieki prezentēja un diskutēja par uzņēmējdarbības un mārketinga aktualitātēm. Uz konferenci bija ieradušies arī studenti un docētāja Simona Jankauskaite no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes, kuri kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem bija veikuši starptautiskus pētījumus un dalījās ar saviem secinājumiem par jaunuzņēmumu veidošanas un loģistikas jautājumiem. Konferences dalībnieku vidū bija arī pārstāvji no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas un Vidzemes Augstskolas.

Darba grupas vadītāja Daina Znotiņa norāda, ka Studentu un docētāju konference, kura Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, šogad jau tika rīkota 25.reizi, kas ir lieliska iespēja, kā ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināt plašāku sabiedrību, kā arī tiem, kuriem tā bija pirmā pieredze - izbaudīt konferences īpašo gaisotni.

Tiesību zinātnes virziena darba grupā (vadītāji Dr.iur. Ilona Bulgakova un Mg.iur., Mg.soc.sc., Mg.sc.ing. Ilga Krampuža) savus pētījumus prezentēja 8 referenti, kuros aplūkoti publisko un privāto tiesību aktuālie jautājumi. Referātu tematika aptvēra: valsts tiesību apakšnozares, tiesību vēstures jautājumus, civiltiesību apakšnozares autortiesību un personu datu aizsardzības, publisko iepirkumu, dzīvojamo telpu īres tiesību aktuālās problēmas, kā arī krimināltiesību apakšnozares pierādīšanas procesa īpatnības un tiesvedības ilguma problemātiku. Maģistrantūras 1. kursa studentiem uzstāšanās konferencē ir obligāta prasība un konferencē tiek aprobēti semestru darbu secinājumi un idejas, kuru attīstību maģistranti varēs turpināt savos maģistra darbu pētījumos. Savukārt 2. kursa maģistranti Margarita Božko-Čače tajā pašā dienā – š.g. 19. maijā, arī veiksmīgi aizstāvēja maģistra darbu, kurā visaptveroši tika pētīti pierādījumu pārbaudes un novērtēšanas jautājumi lietās par seksuālo vardarbību pret bērnu. Jāuzteic arī akadēmiskās bakalaura programmas 1. kursa studentu Viktorijas Larkinas un Raita Daniela Zvīdriņa veiksmīga pirmā publiskā uzstāšanās konferences dalībnieku starpā. Konferencē uzstājās arī RTA maģistrantūras 2021. gada absolvents Kaspars Ločmelis un docētāja Ilona Bulgakova.

Darba grupas vadītāja Ilona Bulgakova pateicas konferences dalībniekiem, studentu un maģistrantu darbu vadītājiem un konsultantiem par atbalstu un studentu iedrošināšanu pētīt aktuālos tiesību jautājumus un piedalīties konferencē!

Uz tikšanos konferencē “Indivīds.Sabiedrība.Valsts” 2024. gadā.

Konferences organizatore Anita Puzule


Publicitātes foto