Noslēgtais līguma paredz nodrošināt skolēniem un studentiem lielākas iespējas apmācībai, studijām un zinātniskajai pētniecībai. Abas puses apņemas sekmēt apmācību un studiju kvalitātes celšanu un organizēt kopējus skolotāju, akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, regulāri apmainīties ar akadēmiskā darba kvalitātes celšanas pieredzi. Paredzēts sadarboties tālākizglītības jomā, kopīgi izmantojot pieejamo materiāli tehnisko bāzi un attīstot mācību programmas, sadarboties studentu prakses programmu īstenošanā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pilnveido sadarbības modeļus starp pašvaldību, vidējo un augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi. Tikšanās laikā ar Kaunatas vidusskolas direktori Ināru Paramonovu tika aktualizēti šī brīža būtiskākie izaicinājumi vispārējās vidējās izglītības iegūšanas procesā, jauniešu tālākās profesijas izvēlē. “Kaunatas vidusskola atrodas netālu no RTA. Katru gadu daži mūsu vidusskolas absolventi izvēlas uzsākt studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Mēs varētu plašāk īstenotu sadarbību, attīstot jaunas iniciatīvas, sekmējot jauniešos pārdomātu karjeras izvēli,” pauda direktore. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir 6. lielākā valsts dibinātā augstākās izglītības iestāde Latvijā. RTA ir saglabāts daudzveidīgs studiju programmu piedāvājums. Studentu pilsētiņa ir izvietota vairāk nekā 4 hektāru platībā pilsētas centrā. Tā ir tīra un sakārtota vide, kurā ir vieta inovāciju un tehnoloģiju modelēšanai, interešu izglītībai, radošai pašizpausmei, savas profesionālās karjeras veidošanai, talantu attīstībai un pat relaksējošai pašrefleksijai. Akadēmijā ir multikulturāla studiju vide: viesojas ārvalstu docētāji, studenti, sadarbības partneri. RTA izceļas ar ikgadējām studentu aktivitātēm, kas piešķir jauneklīgu dvesmu studiju procesam. Katru gadu akadēmijā studijas uzsāk ap 500 studējošie, no kuriem aptuveni 70% studē par valsts budžeta līdzekļiem. 


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto