Sekojot globālajām tendencēm, kas saistītas ar akadēmiskā personāla, studējošo, kā arī zināšanu un informācijas brīvu apriti un globālu konkurenci, strauju studiju procesa un pētnieciskās darbības digitalizāciju un intensifikāciju, 2023. gada 23. maijā Ministru kabinets atbalstīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) reorganizāciju, integrējot to Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU).

RTA rektore profesore Dr.oec. Iveta Mietule norāda, ka integrācija zinātņu universitātē strauji mainīga darba tirgus apstākļos sniegs vairākas priekšrocības: pirmkārt, tie jaunieši, kuri, sākot no 2023. gada iestāsies RTA, saņems Rīgas Tehniskās universitātes diplomu, kas tiem pavērs plašākas iespējas veiksmīgai konkurencei Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. Konsolidācijas procesā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiks investēti ievērojami finanšu resursi zinātnes un studiju procesa pilnveidošanai. RTA kļūstot par zinātnes universitātes daļu, tiks nodrošināta RTA konkurētspēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sākotnējie būtiskākie virzieni, kuros plānots saņemt atbalstu no RTU, ir ārvalstu studentu piesaiste, stratēģisko specializāciju stiprināšana, sadarbības veicināšana ar nozaru un reģiona uzņēmumiem,” uzsver rektore I. Mietule.

2023. gada 14. jūlijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sāksies reflektantu uzņemšana, kur akadēmija piedāvās 380 valsts finansētas budžeta vietas pilna laika studijām 30 studiju programmās pedagogu izglītības, dizaina, komerczinību, tiesību zinātņu, datorikas, inženierzinātņu, būvniecības, ražošanas un pārstrādes un sociālās labklājības jomās, kā arī nepilna laika maksas studijas pedagogu izglītībā, komerczinībās, tiesību zinātnēs un būvniecībā. 

“No pārmaiņām nav jābaidās”, norāda RTA rektore, “gluži pretēji – Latgales reģiona iedzīvotājiem pavērsies plašākas iespējas, studenti un mācībspēki varēs izmantot abu augstskolu materiāli tehnisko bāzi, iesaistīties kopīgos projektos, paaugstināt savu konkurētspēju, kopīgi plānot jaunu inovatīvu studiju programmu piedāvājumu reģionā, attīstīt mūžizglītības un tehnoloģiju pārneses procesus”. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir izglītības iestāde, kas piedāvā studentiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību dažādās jomās un attīstīt savas profesionālās prasmes.


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto