Programmas mērķauditorija: Izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagoga karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai.

Programmas saturs:

·       karjeras jēdziens un karjeras attīstības atbalsta teorijas;

·       karjeras vadības prasmes un to attīstīšana;

·       karjeras attīstības atbalsta metodes;

·       pedagoga karjeras konsultanta profesionālā ētika;

·       tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā;

·       Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un nodarbinātības mijiedarbība;

·       darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes;

·       vecumposmiem atbilstīga karjeras izglītības īstenošanas plānošana izglītības iestādē;

·       karjeras izglītības īstenošanas organizēšana;

·       dalībnieku noslēguma pārbaudes darbu izvērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 80 akadēmiskās stundas (51% - lekcijas un semināri, 49% - praktiskās nodarbības).

Kursu norises vietaattālināti, izmantojot Zoom platformu

 

Pieteikšanās anketa: atvērt saiti