Projekta noslēguma konferencē interesenti tika iepazīstināti ar projekta rezultātiem un aicināti tos izmantot savā ikdienas darbā.

"CoTIC" galvenais mērķis bija uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības kontekstā. Projekta darbības laikā partnerorganizācijas izstrādāja un praksē pārbaudīja kolaboratīvās mācīšanas metodiku, ar kuras palīdzību sākumskolas skolotāji, speciālās izglītības skolotāji un psihologi sadarbojas, lai palīdzētu sākumskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām labāk iekļauties mācību procesā. 

Šī komandu darba rezultātā tapa rīks bērnu prasmju novērtēšanai un pilnveidošanai.

-Novērtēšanas darba lapa, ko klases audzinātājs var izmantot 1. klases beigās, lai novērtētu skolēnu zināšanas svarīgākajās mācību jomās.

-Individuālo testu komplekts, kas īpaši piemērots bērniem, kuri iepriekšējā posmā uzrādījuši zemus rezultātus, lai labāk izprastu viņu mācīšanās grūtību cēloņus. Šie testi pievēršas tādu prasmju novērtēšanai kā uztvere, uzmanība, atmiņa, fonoloģiskā izpratne, orientēšanās laikā un telpā, domāšana un lasīšanas prasmes, 

-Pielāgotu darba lapu komplekts, kas paredzēts bērniem ar mācīšanās grūtībām (25 darba lapas angļu valodā, 10 darba lapas latviešu valodā, 38 darba lapas matemātikā, 27 darba lapas dabaszinībās/ sociālajās zinībās).

Visi projekta "CoTIC" laikā radītie materiāli tiks pārbaudīti praksē, kā arī izmantoti par pamatu jauna e-kursa izstrādē. Kurss ir paredzēts pedagogiem, kuri vēlas pilnveidot savas pedagoģiskās prasmes un uzlabot sniegtās izglītības kvalitāti.

"CoTIC" kursā ir četri moduļi:

1. modulis. Iekļaujoša izglītība – principi un ieguvumi

2. modulis. Kolaboratīvā mācīšana – modeļi un stratēģijas

3.modulis. CoTIC novērtēšanas rīks

4.modulis. Kā palīdzēt?

Veiksmīgi pabeidzot kursu, dalībnieks saņem apliecību. Kursā var reģistrēties jebkurš interesents, apmeklējot vietni https://cotic.rta.lv/

Visi projekta materiāli pieejami ikvienam, kurš izgājis projekta e-kursu un apguvis pamata ieteikumus pareizai to lietošanai darbā ar klasi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju šajā projektā pārstāvēja asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed. Mārīte Rozenfelde, Latvijas komandas koordinatore Ilze Skromule un IT speciālists Mihails Kijaško. 

Īpašu paldies vēlamies teikt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kolektīvam: direktorei Olgai Burovai, direktores vietniecei izglītības darbā Līgai Abrickai par atbalstu aktivitāšu organizēšanā, pedagogiem Diānai Gurgānei, Inesei Indriksonei, Inesei Lakstīgalai, Inetai Jonikānei, Ingūnai Zeiļai un Nadeždai Uškānei, kā arī 1. un 2. klašu skolēniem par aktīvu iesaistīšanos aktivitāšu īstenošanā.