“Šobrīd Latvijas uzņēmējdarbībā norisinās strauja uzņēmumu veidošanās un attīstība, tādēļ manu kā pētnieka uzmanību pievērsa tieši jaunuzņēmumi. Piedaloties projektā, man ir iespēja pētīt jaunuzņēmumu attīstības tendences un ietekmējošos faktorus. Veicot zinātniskās literatūras izpēti, secināju, ka jaunuzņēmumu potenciāla izaugsmei ir nepieciešams izstrādāt efektīvu biznesa modeli, kurš palīdzētu funkcionāli un ilgtspējīgi attīstīties jaunuzņēmumiem. Tādēļ promocijas darba mērķis ir veikt izpēti un izstrādāt jaunuzņēmumu biznesa modeli uzņēmējdarbības izaugsmes potenciāla attīstībai Latvijā,” saka Aija Vonoga.

Runājot par pētījuma darba gaitu, viņa ieskicē šādus posmus: “1. Teorētiskās literatūras izpētes posms – tiek pētīta pieejamā zinātniskā literatūra par jaunuzņēmumu struktūru, attīstības tendencēm; 2. Praktiskais posms – datu analīze, ekspertu interviju veikšana – intervijas ar jaunuzņēmumu vadītājiem, interviju apkopošana un analīze; 3. Jaunuzņēmumu biznesa modeļa izstrāde; 4. Secinājumu veikšana, priekšlikumu izstrāde”. 

Pētījumu sākotnējie rezultāti ir prezentēti starptautiskajās konferencēs un publicēti starptautiski citējamās datu bāzēs:

* 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence Vonoga a., Zvaigzne A. (2022) "Theoretical Aspects of the Concept Start-up in the Literature";

* 28th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2022” Vonoga, A., Klavina, B. (2022), "Analysis of Start-up development registered in the associations in the Baltic states".

“Kā izaicinājumu saskatu ekspertu aptaujas veikšanu, jo bieži vien respondentiem ir sarežģīti atrast brīvu laiku un motivāciju intervijām.  Problemātiski ir arī tas, ka Latvijā nav kopējas jaunuzņēmumu datu bāzes, kurā būtu iekļauti visi Latvijas jaunuzņēmumi. Kā ieguvumu saskatu to, ka projekta laikā ir iespēja piedalīties starptautiskajās konferencēs, zinātnisko rakstu izstrādē un publicēties izdevumos, kuri tiek indeksēti starptautiski citējamās datu bāzēs. Kā nozīmīgu vērtēju arī iespēju piedalīties pasākumos un semināros, kuros varu attīstīt prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi izstrādātu promocijas darbu,” saka A. Vonoga. “Izsaku pateicību projekta vadītājiem Sandrai Sprudzānei un Ingaram Gusānam par iespēju strādāt projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”.