2. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) bibliotēku apmeklēja Akreditācijas komisijas ekspertes – Anita Goldberga (Latvijas Nacionālā bibliotēka) un Ligita Gjortlere (Juridiskās augstskolas bibliotēka), lai vērtētu bibliotēkas darbu.

Gatavojoties vizītei, ekspertes iepazinās ar bibliotēkas iekšējiem normatīvajiem un plānošanas dokumentiem, bibliotēkas pašnovērtējuma ziņojumu, bibliotēkas statistiskajiem pamatrādītājiem un resursu piedāvājumu. Vizītes laikā novērtēja bibliotēkas infrastruktūru, sniegto pakalpojumu kvalitāti, tehnisko nodrošinājumu, tikās ar akadēmijas vadību, intervēja bibliotēkas darbiniekus.

Sarunās tika akcentēta bibliotēkas lielā nozīme studiju un pētniecības procesā. Aplūkojot RTA lasītavas un abonementa telpas, novērtējot plašo un daudzveidīgo grāmatu, periodisko izdevumu klāstu, kā arī pieejamās datu bāzes, ekspertes atzinīgi novērtēja akadēmijas un bibliotēkas darbinieku ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, apliecinot, ka bibliotēka pilnībā atbilst mūsdienīgai struktūrvienībai, kura vērsta uz klientu apkalpošanu un atbilstošo pakalpojumu nodrošināšanu.

Latvijas bibliotēku padomes atzinums un Kultūras ministrijas pieņemtais lēmums par bibliotēkas akreditāciju ir sagaidāms šī gada decembrī.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto